Rudbecksgymnasiet, Örebro Ma 1b

Avsnitt Storlek
Hur fungerar matematikundervisningen? 1
Introduktion Ma1b: beräkning av andelen, delen, det hela (repetion grundskolan) 1
Introduktion Ma 1b: beräkningar utan miniräknare + avrundning och gällande siffror 1
Introduktion Ma1b: Repetion från grundskolan - medelvärde, median och typvärde 1
Introduktion Ma1b: tolka och avläsa diagram och tabeller (repetion från grundskolan) 2
Introduktion Ma1b: TEMA - Löneskillnader i Sverige 1
Introduktion Ma1b: TEMA 1
Introduktion: Grupparbete - förhör statistik 1
Taluppfattning: positionsystemet, prioriteringsregler. 1
Taluppfattning: primtal, sammansatta tal, delbarhet, och siffersumma. 1
Taluppfattning: tal i decimalform 1
Taluppfattning: negativa tal 2
Taluppfattning: jämföra bråktal, förlänga o förkorta 2
Taluppfattning: addition och subtraktion av bråk 1
Taluppfattning: multiplikation o division av bråk 1
Taluppfattning: potenser 2
Träna på räknare: räkning och variabler 1
Taluppfattning: enhetsbyten, prefix 1
Taluppfattning: talsystem 1
Taluppfattning: problemlösning och tillämpningar, 2
Repetion inför provet kap 1 Ma1b 1
Taluppfattning: PROV 2
Procent: promille och ppm 1
Procent: förändringsfaktor 1
Procent: flera procentuella förändringar 1
Procent: förändringar och jämförelser samt problemlösning 1
Procent: procentenheter, lån och ränta 1
Procent: amortering 1
Procent: avgifter och effektiv ränta 1
Procent: Fördjupning eller förstärkning 1
Procent: index 2
Repetion inför provet kap 2 Ma1b 1
Procent: prov 2
Algebra: beräkna värdet av ett uttryck och förenkling 1
Algebra: förenkling av parentsuttryck och multiplicera in i parenteser 2
Algebra: faktorisering 1
Algebra: lösa ekvationer algebraiskt 1
Algebra: lösa ekvationer med flera x-termer algebraiskt 1
Algebra: andra gradsekvaktioner (kvadrater,kvadratrötter) och potensekvationer 2
Algebra: beräkningar med formler 2
Algebra: ställa upp och tolka formler och uttryck 2
Algebra: upptäcka mönster 1
Algebra: ställa upp egna ekvationer, problemlösning 2
Algebra: att beskriva, troliggöra och bevisa 2
Repetion inför provet kap 3 Ma1b 1
Algebra: PROV 2
Algebra: olikheter 2
Funktioner: koordinater och koordinatssystem 1
Funktioner: formel, värdetabell, graf 1
Funktioner: tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp, proportionalitet 1
Funktioner: rita grafer med miniräknare 1
Funktioner: funktionsbegreppet, definitions- och värdemängd 1
Funktioner: Skillnad på begreppen algebraiskt uttryck, ekvation, olikhet och funktion 1
Funktioner: linjära funktioner 1
Funktioner: exponentialfunktioner 1
Funktioner: potensfunktioner 1
Funktioner: grafisk lösning av ekvationer och olikheter 1
Funktioner: olika matematiska modeller- problemlösning 2
Repetion inför provet kap 6 Ma1b 1
Funktioner: PROV 2
Sannolikhetslära: (repetion grundskolan) den klassiska sannolikhetsmodellen 1
Sannolikhetslära: Slumpförsök med två föremål 1
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg oberoende - träddiagram 1
Sannolikhetslära: slumpförsök med flera steg beroende - träddiagram 2
Sannolikhetslära: komplementhändelse 1
Repetion inför provet kap 5 Ma1b 1
Sannolikhetslära: PROV 4
Geometri: omkrets o area, längd och area enheter 1
Geometri: volym och volymsenheter 1
Geometri: enhetsomvandlingar och begränsningsarea 1
Geometri: vinklar, bevis 2
Geometri:Implikation och ekvivalens 1
Geometri: skala och likformighet 1
Geometri: pythagoras sats 2
Geometri: gyllene snittet 1
Geometri: mönster och symmetrier 2
Repetion inför provet kap 4 Ma1b 1
Geometri: PROV 1
Repetion kap 1 Ma 1b 1
Repetion kap 2 Ma 1b 1
Repetion kap 3 Ma 1b 1
Repetion kap 5 Ma 1b 1
Repetion kap 6 Ma1b 1
Vi tränar på ett Nationellt prov Ma1b 3
Nationellt prov Ma 1b 1
Number of sections Total size
85 112