Matte 4 NA15SB

Avsnitt Storlek
Bevis inom geometri 1
Bevis inom aritmetik 1
Motsägelsebevis och indirekta bevis 2
Trigonometri (Repetition) 1
Enhetscirkeln 1
Att lösa trigonometriska ekvationer 1
Mer om trigonometriska ekvationer 1
Radianer 1
Trigonometriska ettan 1
Motsatta vinklar och komplementvinklar 1
Additions- och subtraktionsformler 1
Formler och trigonometriska ekvationer 1
Trigonometriska funktioner 1
Amplitud och period 1
Förskjutning av grafen i x- och y-led 1
Grafen till y = tan x 1
Grafen till y = a sinx + b cosx 1
Tillämpningar av trigonometriska funktioner 2
Deriveringsregler (Repetition) 1
Tolkningar av derivatan 1
Derivatan av sammansatta funktioner 1
Tillämpningar med kedjeregeln 2
Repetition 2
Derivatan av sinx och cosx 1
Derivatan av exponential- och logaritmfunktioner 1
Derivatan av en produkt och av en kvot 1
Differentialekvationer 1
Derivata och gränsvärden Maximi- och minimiproblem 1
Kurvritning med hjälp av derivata 1
Gränsvärden 1
Vertikala och horisontella asymptoter 1
Sneda asymptoter 1
Kurvritning med hjälp av asymptoter 1
Primitiva funktioner 1
Att beräkna areor med hjälp av integraler 1
Räkneregler för integraler 1
Arean av områden mellan två kurvor 1
Tillämpningar av integraler 1
Rotationskroppar 1
Komplexa tal; en utvidgning av talsystemet 1
Beräkningar med komplexa tal 1
Andragradsekvationer med komplexa rötter 1
Ekvationer av högre grad 1
Repetition 2
Komplexa tal som punkter och visare 1
Polär form 1
Multiplikation och division med komplexa tal i polär form 1
Potenser av komplexa tal 1
Ekvationen z^n = w 1
Potensformen e^z 1
Inför N.P 3
Reservtid 8
Number of sections Total size
52 66