Ma2c Dagy Avsnitt 3: Ickelinjära ekvationer och funktioner (Exponent)

Baseras på boken Exponent 2c

Efter det här avsnittet ska du:
- kunna lösa en andragradsekvation av typen ax^2+bx+c=0, både algebraiskt och grafiskt.
- kunna hur man prövar en eller flera lösningar till en ekvation.
- kunna lösa en ekvation i faktoriserad form på enklaste sätt.
- kunna förklara vad en rotekvation är, lösa den samt förklara varför lösningarna måste prövas.
- kunna förklara begreppen rot, dubbelrot och komplex rot.
- kunna använda kvadratkomplettering som metod för att skriva om algebraiska uttryck.
- kunna skriva som ett uttryck som en produkt av faktorer (faktorisering).
- förklara talet i och dess funktion samt använda det vid lösning av andragradsekvationer.
- i så stor utsträckning som möjligt göra lämpliga metodval

  • i samband med studie av andragradsfunktioner kunna använda och förklara begreppen nollställe, symmetrilinje, extrempunkt, maximipunkt, minimipunkt och parabel
  • skissa enkla andragradsfunktioner för hand
  • rita andragradsfunktioner med grafritande hjälpmedel (dator eller räknare)
  • med hjälp av givna grafer kunna göra avläsningar av beroende och oberoende variabler
  • med hjälp av givna grafer kunna bestämma konstanterna a, b och c i f(x)=ax^2+bx+c
  • kunna ställa upp och lösa problem med hjälp av andragradsfunktioner och -ekvationer
  • känna till grundläggande egenskaper hos rotfunktioner
Number of sections Total size
14 14