Falks upplägg för fysik 1a

Det här upplägget utgår helt och hållet från boken Ergo (fysik 1). En del av planeringen är att eleverna ska läsa utvalda sidor i boken inför varje lektion.

Avsnitt Storlek
Introduktion till kursen 1
Vetenskapligt tankesätt 1
Modeller, och fysikens relevans 1
Laboration: Testa en hypotes 1
Storhet, mätetal och enhet 1
Uppskattningar och osäkerheter 1
Laboration: Densitet 1
Laboration: Mätvärdesbehandling 2
Hastigheter på olika sätt 1
Repetition/reservlektion 1
Acceleration och fritt fall 2
Tolka s/t- och v/t-grafer 1
Laboration: Rörelse och acceleration 2
Problemlösning 2
Krafter och vektorer 1
Komposantuppdelning av vektorer 1
Newtons första lag 1
Normalkrafter och friktionskrafter: översikt 1
Problemlösning 1
Newtons andra lag 3
Reservlektion 2
Newtons tredje lag (och gravitation) 3
Laboration: Krafter 3
Energiprincipen och arbete 1
Effekt 1
Kinetisk energi 1
Potentiell energi 1
Energi: Problemlösning/reservlektion 1
Laboration: energiprincipen 1
Mekanisk energi 1
Verkningsgrad 1
Friktion 2
Luftmotstånd 1
Problemlösning 2
Repetition/reservlektion 2
Rörelsemängd och impuls 2
Bevarande av rörelsemängd 2
Laboration: ändring i rörelsemängd 1
Laboration: impulslagen 1
Rörelsemängd och impuls: problemlösning 2
Laddning och Coulombs lag 1
Statisk elektricitet och influens 1
Elektriska fält 2
Elektiskta fält och spänning 2
Elektriska fält: problemlösning 1
Ström 1
Kretsar och att mäta spänning och ström 1
Laboration: mäta spänning och ström 1
Elektrisk resistans 1
Laboration: samband mellan spänning och ström 2
Laboration: serie- och parallellkoppling 2
Ersättningsresistans 1
Potential 1
Kirchhoffs andra lag 1
Ellära: Problemlösning 2
Elektrisk energi och effekt 1
Laboration: potential i öppen och sluten krets 1
Laboration: U, I, R, samt mät- och beräkningsövning 1
Ellära: Repetition/reservlektion 3
Laborationsprov och skriva labbrapporter 3
Tryck 1
Laboration: Tyngd under vatten 1
Tryck i vätskor och gaser 1
Tryck: reservlektion 1
Temperatur 1
Ideala gaser 1
Värme och aggregationstillstånd 1
Specifik värmekapacitet 1
Fasövergångar och värme 1
Energikvalitet 1
Tryck och temperatur: reservlektion 1
Ideala gaslagen som vädermodell 1
Växthuseffekten 1
Reservlektion 1
Kvantmekanikens atommodell 3
Atomens historia 1
Medicinska tillämpningar av atomfysik 1
Atomfysik: reservlektion 2
Speciella relativitetsteorin 3
Atomkärnan 1
Krafter i atomkärnan 1
Enkla kärnreaktioner 2
Radioaktivitet och strålning 2
Aktivitet och halveringstid 2
Fission 1
Fusion 1
Laboration: gammastrålning 3
Strålning och fysiologi 2
Orientering om standardmodellen 1
Number of sections Total size
89 126