Introduktion till samband och statistisk signifikans

Type of resource: 
Link: document

Source:

Det här dokumentet introducerar korrelation/kovarians, och tar upp hur korrelation kan förklaras med orsakssamband (kausalitet) åt ena eller andra hållet, en tredje bakomliggande faktor, eller med slump.

Att samband uppstår av slump tas upp särskilt, och begreppet statistisk signifikans introduceras som ett mått på hur sannolikt det är att ett visst samband uppstår på slump.